Reklamacije i povraćaj

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl. Glasnik RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Pravo na odustanak

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca.
Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe imejlom obavestite o odustanku od ugovora.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa priloženim originalnim računom i Obrazac o odustanku od ugovora.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Mamino shop doo zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošaća, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Online formular Obrazac o odustanku od ugovora možete popuniti direktno na našem sajtu, ili preuzeti PDF verziju ovde.

Molimo vas da Obrazac o Odustanku od ugovora zajedno sa robom koju vraćate dostavite na email adresu Prodavca: info@mamino.rs, odnosno na adresu Prodavca: Mamino shop doo, Šarganska 2, Beograd.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mamino shop doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio pouzećem kurirskoj službi, ili bankovnom uplatom (bilo ebanking, bilo fizički u banci ili pošti), a bez obzira na razlog vraćanja, Mamino shop doo je za oba navedena načina plaćanja u obavezi da povraćaj izvrši isključivo na bankovni račun sa kojeg je izvršena prvobitna uplata, odnosno na bankovni račun koji kupac navede prilikom reklamacije tj. odustanka od ugovora.

 

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014), preduzeće Mamino shop doo izdaje obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije.

OBAVEŠTENJE o načinu i mestu prijema reklamacija (PDF link)

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon 062 8141 633, elektronskim putem slanjem e-maila na adresu prodavca reklamacije@mamino.rs ili u objektu na adresi Šarganska 2, 11253 Beograd, uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini (PDF račun sa online kupovine).

Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56. Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

Takođe vas obaveštavamo da su validni sledeće rokovi:

  • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
  • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, gde je rok za rešavanje reklamacija 30 dana)
  • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.
  • U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije), kao i da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
  • Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.”